Experience of Our Faith during COVID 19

Experience of Our Faith during the Covid 19

I hope this letter finds you well.

I also hope that you are keeping well and safe. Thank you for your good efforts to reduce the spread of this deadly virus. This pandemic has changed our society, our church and our daily lives. I have already sent out some letters since the rules and restrictions were effective.

This time I would like to hear from your personal experience. It might be a way that we can keep in touch to help us better understand your situation and learn how to support you in your faith.

Here are three questions, in which can help us to reflect:

  1. How has the Covid-19 pandemic affected you and your family?
  2. Church is closed. I wonder how has this lockdown affected your personal experience of living your faith?
  3. How do you nurture your faith in this time?

You are most welcome to send your reflections to me via my email: VincentLong.Pham@cam.org.au or using postal mail or dropping at the Parish Office.

Saint James reminds us, “For when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything” (James 1:2-4).

For when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything”.
James 1:2-4

In all things, Psalm 107: 6, 20 tells us, “Lord, they cried in their distress, and He rescued them from their distress.” and “…He sent His Word and healed them.” Indeed, God’s Word is truth, power, love, life and healing.

Kindly let you know that we, the Redemptorists priests celebrate daily Masses to pray for you.

Peace,

Fr Vincent Long Pham CSsR

Kinh Nghiệm Sống Đức Tin Thời Covid 19

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Hy vọng quý ông bà anh chị em (OBACE) vẫn mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn quý OBACE đã cộng tác để đẩy lui dịch bệnh.

Dịch bệnh này đã làm xáo trộn bộ mặt xã hội, Giáo Hội và những sinh hoạt thường ngày của chúng ta.

Con đã viết một vài lá thư kể từ khi lệnh giữ khoảng cách an tòan được thực hiện, nhưng dịp này con muốn lắng nghe từ quý OBACE để giúp con hiểu hơn và tìm cách nâng đỡ đức tin của nhau trong lúc này.

Đây là một vài câu hỏi giúp chúng ta suy ngẫm trong thời gian này:

  1. Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến OBACE và gia đinh OBACE như thế nào?
  2. Nhà thờ đóng cửa. Việc này đã ảnh hưởng đến đời sống đức tin của OBACE như thế nào?
  3. OBACE đang nuôi dưỡng đức tin của mình trong thời gian này ra sao?

Xin vui lòng gửi những suy niệm của quý OBACE cho con qua email: VincentLong.Pham@cam.org.au hoặc qua hộp thư hay để ở văn phòng Giáo Xứ.

Trong lúc khó khăn, Thánh Gia-cô-bê nhắc nhở chúng ta, “Thưa anh chị em, anh chị em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh chị em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh chị em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh chị em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì” (Gia-cô-bê 1:2-4).

Trong mọi sự, lời Thánh Vịnh 107: 6, 20 nói thế này, “Họ kêu lên cùng CHÚA,

Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân,” và “lời Người đến, chữa cho lành mạnh, cứu họ khỏi sa vào hố sâu.”

Các cha Dòng Chúa Cứu Thế vẫn cử hành Thánh Lễ hằng ngày để cầu nguyện cho quý OBACE.

Bình an,

Fr Vincent Long Pham DCCT

Experience of Our Faith during COVID 19

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top